آگهی
  • عضویت

آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک
PDF
چاپ
نامه الکترونیک
FeaturedMost Hit
سه شنبه 20 تیر 1391 ساعت 14:17

آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک

فصل اول – تعاریف :
لیفتراک : ماشینی است دارای یک دکل،شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعا لیت برای حمل و نقل ،
جابجائی و انبار نمودن بار ها در اشکال و ظرفیت های مختلف طراحی و ساخته می شود و متناسب با نوع کارو محیط از سوخت های فسیلی،گاز یا برق استفاده می کند.
ظرفیت : حداکثر بار مجاز ایمن که توسط لیفتراک جابجا می شودو بوسیله کارخانه سازنده برروی پلاک مشخصات ماشین درج شده است.
ملحقات لیفتراک :کلیه تجهیزاتی که توسط شرکت سازنده لیفتراک ، مطابق با استانداردهای لازم برای  حمل و جابجائی بارهای خاص به دکل یا شاخک لیفتراک اضافه می شود.
تجهیزات کنترلی : تجهیزاتی نظیر گیج ها ،کنترل کننده ها و نشانگر سرعت که بوسیله آنها وضعیت و عملکرد لیفتراک تحت کنترل در می آید.
فصل دوم - مقررات عمومی :
ماده 1- رانندگان لیفتراک باید آموزش های لازم در خصوص نحوه صح یح کار وعملکرد ایمن لیفتراک
را فرا گرفته و همچنین دارای گواهینامه ویژه لیفتراک باشند.
ماده 2- رانندگان لیفتراک موظفند به هنگام کار از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند.
ماده 3- سوار نمودن وانتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه توسط لیفتراک ممنوع است.
ماده 4- در هنگام رانندگی با لیفتراک استفاده از کمربند ایمنی الزامی است.
ماده 5- در صورتی که لیفتراک یا بار آن به هر علت دچار عدم تعادل یا واژگونی گردد، راننده نباید تا رفع کامل خطر از داخل کابین خارج شود.
ماده 6 – چیدمان محصولات و مواد در طول مسیر و تقاطع کارگا ه ها باید بگونه ای باشد که راننده از دید کافی برخوردار گردد.
ماده 7- محدوده عملیات و تردد لیفتراک در کارگاه باید به طور واضح و مشخص علامت گذاری گردد.
ماده 8- تردد کارگران و افراد متفرقه در محدوده حرکت لیفتراک ممنوع است.
ماده 9- کارفرما مکلف است با ایجاد نقاط و خطوط رنگ آمیزی شده ، محل های عبور و مرور کارگران و افراد متفرقه را مشخص نماید.
ماده 10 - محدودیت سرعت حرکت لیفتراک در تمامی مسیرها باید مشخص و بر روی تابلوهای راهنما و هشدار دهنده نمایش داده شود.
ماده 11 - درب های خروجی ، کانال ها ،موانع ، حفاظ ها و ستونهای موجود در محوطه کارگاه که در مسیر تردد لیفتراک ها می باشند، باید بگونه ای رنگ آمیزی شوند که به سهولت قابل رویت باشند.
ماده 12 - رنگ بدنه لیفتراک باید کاملا مشخص و متمایز از رنگ محیط باشد.
ماده 13 - رانندگان لیفتراک مکلفند ضمن رعایت قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی از مسیرهای مشخص شده تردد نمایند.
ماده 14 - توقف لیفتراک در مقابل تاسیسات مربوط به گاز ،برق،آتش نشانی، پله های اضطراری ،آسانسور و تجهیزات امدادی ممنوع است.
ماده 15 -حرکت لیفتراک فقط در صورتی مجاز است که شاخک های آن در پایین ترین حد ممکن قرار گرفته باشد.
ماده 16 - رانندگان لیفتراک در هنگام رانندگی بایستی از انجام اعمالی نظیر خوردن ،آشامیدن،استعمال دخانیات ، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهای خواب آور و هرگونه شوخی و اعمال غیر ایمن که باعث عدم تمرکز می گردد ،خودداری نمایند.
ماده 17 – محدوده عم لیات لیفتراک باید کاملا صاف ، مسطح و دارای استحکام کافی و عاری از هرگونه لغزندگی باشد.
ماده 18 - استفاده از لیفتراک و ملحقات آن برای حمل و جابجائی بار با ظرفیت بیش از حد مجاز ایمن ممنوع است.
ماده 19 - کارفرما مکلف به استفاده از لیفتراک و ملحقات سالم ،ایمن و متناسب با شرایط محیط کارگاه ونوع بار می باشد.
ماده 20 - در حمل و نقل و جابجائی بارها یی که ران نده ازد ید کافی برخوردار نمی باشد ، انتخاب روش های ایمن برای جابجائی بار الزامی است.
ماده 21 - حمل و جابجائی بارهای با طول زیاد و یا دارای نوسان باید در پائین ترین حد ممکن و با رعایت کلیه مسائل ایمنی صورت پذیرد.
ماده 22 - جابجایی و حمل بار در صورتی که باعث عدم تعادل بار یا لیفتراک گرددممنوع است.
ماده 23 - سوار نمودن افراد یا اضافه کردن وزنه در عقب لیفتراک برای ایجاد تعادل ممنوع است.
ماده 24 - ترمز ناگهانی لیفتراک برای تخلیه بار اکیدا ممنوع است.
ماده 25 - برای جابه جایی بار، نباید آنرا با شاخک لیفتراک به جلو هل داد.
ماده 26 - استفاده از دو یا چند لیفتراک برای حمل یک بار و یا افزایش ارتفاع عملکرد ممنوع است.
ماده 27 - راننده لیفتراک باید در خصوص نحوه استفاده از ملحقات ، آموزش های لازم را دیده و مستندات
آن در پرونده وی ثبت و نگهداری گردد.
ماده 28 – راننده لیفتراک باید آگاهی های لازم در خصوص نوع،حجم ، وزن ،مرکز ثقل و روش صحیح حمل بار را کسب نموده واز ایمن بودن مسیر های تردد اطمینان حاصل نماید.
ماده 29 – بازدید کلیه قسمت های لیفتراک و ملحقات آن قبل از شروع هر شیفت کاری توسط راننده الزامی است.
ماده 30 - بازرسی فنی کلیه قسمت های لیفتراک و ملحقات آن بعد از هرگونه تعمیرات و طی دوره های زمانی مطابق دستورالعمل های شرکت سازنده الزامی بوده و نتایج آن باید در پرونده لیفتراک ثبت و نگهداری شود.
ماده 31 - هر لیفتراک باید دارای یک پرونده که حاوی دستورالعمل های شرکت سازنده و همچنین سوابق بازرسی های فنی ، تعمیرات و روش های نگهداری است، باشد.
ماده 32 - استفاده از لیفتراک و اجزاءآن بعنوان نردبان و یا جایگاه کار کارگران اکیدا ممنوع است.
ماده 33 - حمل افراد توسط شاخک های لیفتراک یا پالت ممنوع است.
ماده 34 - لیفتراک باید مجهز به اطاقک ایمن راننده ،کمربند ایمنی ، چراغ هشدار دهنده ،آژیر، بوق دنده عقب، آینه های بغل و تجهیزات کنترلی باشدو همچنین برای کار در تاریکی به چراغهای مناسب جلو وعقب
با نور کافی تجهیز گردد.
ماده 35 - تردد و فعالیت لیفتراک ها در نزدیکی خطوط برق فشار قوی فقط با رعایت مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق مجاز است.
ماده 36 - راننده لیفتراک باید از رانندگی با دست ها و کفش های خیس ، روغنی و یا آغشته به مواد لغزنده خودداری نماید.
ماده 37 - اعضای بدن راننده و یا دیگر کارگران تحت هیچ عنوان نباید در بین قطعات متحرک لیفتراک قرارگیرد.
فصل سوم - مقررات اختصاصی :
ماده 38 - قراردادن شاخک ها بر روی زمین، کشیدن ترمز دستی ،خاموش نمودن موتوروکلید قطع کن و خارج کردن کلید از سوئیچ قبل از ترک لیفتراک الزامی است.
ماده 39 – حمل لیفتراک به طبقات باید توسط بالابر مخصوص حمل بار که متناسب با وزن و حجم لیفتراک است صورت پذیرد ،در این حالت خاموش نمودن موتور ،پائین کشیدن شاخک ها و کشیدن ترمز دستی الزامی است.
ماده 40 - برای جابجائی بارهای ناهمگن مشخص نمو دن مرکز ثقل الزامی است و باید این مرکزثقل در وسط شاخک ها قرار گیرد.
ماده 41 - انجام کلیه امورتعمیراتی و همچنین جوشکاری بر روی بدنه ،شاخک هاو ملحقات لیفتراک به منظور از بین بردن ترک ها و فرسودگی های سطحی ممنوع بوده و در صورت نیاز این امر فقط با نظارت شرکت سازنده مجاز است.
ماده 42 - به منظور جابه جایی بارهائی که از ایستا یی کاملی بر روی شاخک های لیفتراک برخوردار نیستند باید از پالت های متناسب با نوع ،جنس و حجم آن استفاده نمود.
ماده 43 - ایجاد زاویه منفی دکل برای جلوگیری از سقوط بار از روی شاخک های لیفتراک الزامی است.
ماده 44 - قرارگیری نوک شاخک ها بر روی زمین برای تخلیه بار الزامی است.
ماده 45 - در موقع حرکت یا روشن بودن لیفتراک بجز راننده ،کسی حق حضور بر روی بدنه یا داخل اطاقک را ندارد.
ماده 46 - حضور،تردد و انجام هرگونه عملیات اجر ایی و تعمیراتی در زیر شاخک ه ا یا ملحقات لیفتراک ممنوع است.
ماده 47 - در فضاهای بسته که فاقد سیستم تهویه مناسب است ، استفاده از لیفتراک های با موتور احتراقی ممنوع بوده وباید از لیفتراک های برقی استفاده گردد.
ماده 48 - در زمان تعویض یا شارژ سیلندر گاز لیفتراک و همچنین تعویض و بازدید باط ری لیفتراک برقی کارگران مسئول مربوطه باید به وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار مجهز باشند.
ماده 49 - شارژ باطری لیفتراک های برقی باید در حضور مسئول مربوطه انجام گیرد.
ماده 50 - صندلی لیفتراک باید دارای شرایط ارگونومی مناسب بوده و به طور پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص، تعمیر یا تعویض گردد.
ماده 51 - سقف و بدنه کابین لیفتراک باید از استحکام کافی برخوردار بوده و با توجه به نوع کار و شرایط محیطی، ایمنی راننده را تامین نماید.
ماده 52 - برای حمل پاتیل های مذاب باید از لیفتراک هایی ک ه به این منظور طراحی و ساخته شده اند ، استفاده نمود.
ماده 53 - توقف لیفتراک های گازی در مجاورت شعله های باز، راه پله ، ورودی زیر زمین ، کف شوی فاضلاب ، چاله سرویس و کلیه اماکنی ک ه احتمال تجمع گازهای ناشی از نش ت گاز سیلندر لیفتراک را دارند،ممنوع است.
ماده 54 – شیر گاز سیلندر لیفتراک گازی در زمان خاموش بودن باید بسته باشد.
ماده 55 - به منظور پیشگیری از خطر انفجار و اشتعال ، تعویض کپسول های گاز باید با موتور خاموش و در خارج از محیط سر بسته کارگاهی و با نظارت سرپرست کارگاه و بارعایت کلیه مقررات ایمنی صورت پذیرد.
ماده 56 - هنگام حمل و جابجایی بارها در سرازیری، راننده لیفتراک فقط مجاز به حرکت با دنده عقب می باشد.
فصل چهارم - سایر مقررات :
ماده 57 - نصب لوح فلزی حاوی مشخصات فنی بر روی بدنه لیفتراک الزامی است.
ماده 58 - رعایت دستورالعمل های شرکت سازنده برای کلیه ع ملیات بهره برداری و تعمیرات لیفتراک الزامی است.
ماده 59 - بارهایی که احتمال ریزش،لغزش و یا سرخوردن آنها وجود دارد ، باید بطور اطمینان بخشی مهار و سپس حمل گردند.
ماده 60 - قرار دادن بارها برروی یکدیگر و یا داخل قفسه ها باید متناسب با ظرفیت بار و استقامت آنها باشد.
ماده 61 - اخذ تائیدیه بازرسی فنی و سالیانه لیفتراک ها از شرکت سازنده و یا مراکز رسمی و معتبر مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی الزامی است.
ماده 62 - استفاده از شعله باز برای نشت یابی گاز در لیفتراک های گازی اکیدا ممنوع است
ماده 63 - با عنایت به ماده 88 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ؛کلیه وارد کنندگان
،تولیدکنندگان،فروشندگان ، عرضه کنندگان و بهره برداری کنندگان از ماشین های لیفتراک مکلف به رعایت استاندارد تولید و موارد حفاظتی و ایمنی که در کتابچه اطلاعات فنی لحاظ می شود، می باشند.
ماده 64 - مسئولیت رعا یت مقررات این آئین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیدگان می باشد.

جهت ارایه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر می توانید با 88806088-021 و فکس 88898593-021  تماس حاصل فرمایید.آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 11 مهر 1392 ساعت 11:29
 

پرداخت آنلاین PHQ

مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.سپس وارد مرکزپرداخت سایت می شوید
تومان