آگهی
  • عضویت

مجوز های بین المللی
PDF
چاپ
نامه الکترونیک
پنجشنبه 27 تیر 1392 ساعت 10:37

International accreditation

International standards obtaining in the field training and consulting services

International CERT Code

Standard

Description

10-Q-20216-TIC

ISO 9001:2008

Quality management systems –Requirements

10-NPMT-01119-TIRC

ISO 10001:2007

Quality management- Customer satisfaction -- Guidelines for codes of conduct for organizations.

10-NPMT-01119-TIRC

ISO 10002:2004

Quality management- Customer satisfaction -- Guidelines for complaints handling in organizations

10-NPMT-01119-TIRC

ISO 10003:2007

Quality management- Guidelines for dispute resolution external to organizations.

10-NPMT-01119-TIRC

ISO/TS 10004:2010

Quality management-- Customer satisfaction -- Guidelines for monitoring and measuring

11-L-01119-TIRC

ISO 10006:2003

Quality management systems -- Guidelines for quality management in projects

11-K-01119-TIRC

ISO 10015:1999

Quality management -- Guidelines for training

_

ISO 10019:2005

Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services

_

ISO 9004:2009

Managing for the sustained success of an organization -- A quality management approach

 

 

گواهی نامه سیستم مدیریت آموزش iso 10015

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 01 مرداد 1392 ساعت 15:47
 

پرداخت آنلاین PHQ

مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.سپس وارد مرکزپرداخت سایت می شوید
تومان