نوشته های

کلــوز های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

1 تعدد ديات ، 2 پوشش بيمه اي ماموريتهاي خارج از كارگاه ، 3 پوشش بيمه اي اماكن وابسته به كارگاه ، 4 پوشش مسئوليت مهندس مجري ذيصالح ، 5 پوشش بيمه اي حوادث نقليه موتوري به طور كامل ، 6 پوشش بيمه اي مسئوليت پيمانكاران فرعي ، 7 پوشش بيمه اي مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور ، 8 پوشش بيمه اي پرداخت ، 9 پوشش بيمه اي پرداخت هزينه پزشكي بدون اعمال تعرف و..

بیمه اشخاص چیست ؟

بیمه اشخاص به سه دسته ی کلی ( بیمه اشخاص درمان ، بیمه اشخاص عمر ، بیمه اشخاص حوادث ) تقسیم میشود که هر کدام از آنها دارای مجموعه ای از بیمه هایی است که باعث آرامش جسمی ، دهنی و روحی میشود .