نوشته های

کلــوز های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

۱ تعدد دیات ، ۲ پوشش بیمه ای ماموریتهای خارج از کارگاه ، ۳ پوشش بیمه ای اماکن وابسته به کارگاه ، ۴ پوشش مسئولیت مهندس مجری ذیصالح ، ۵ پوشش بیمه ای حوادث نقلیه موتوری به طور کامل ، ۶ پوشش بیمه ای مسئولیت پیمانکاران فرعی ، ۷ پوشش بیمه ای مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور ، ۸ پوشش بیمه ای پرداخت ، ۹ پوشش بیمه ای پرداخت هزینه پزشکی بدون اعمال تعرف و..

بیمه اشخاص چیست ؟

بیمه اشخاص به سه دسته ی کلی ( بیمه اشخاص درمان ، بیمه اشخاص عمر ، بیمه اشخاص حوادث ) تقسیم میشود که هر کدام از آنها دارای مجموعه ای از بیمه هایی است که باعث آرامش جسمی ، دهنی و روحی میشود .