1 تعدد ديات به موجب اين کلوز مسئوليت بيمه گذار ناشی از تعدد ديات با رعايت تعهدات بيمه گر برای فوت و نقص عضو مندرج در شرايط خصوصی بيمه نامه تحت پوشش قرار دارد. در ضمن حداکثر تعهد بيمه گر برای اين کلوز با رعايت ساير تعهدات بيمه نامه از حداکثر تعهدات در طول مدت بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد. 2 پوشش بيمه اي ماموريتهاي خارج از كارگاه جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در ماموريت خارج از کارگاه، از زمان اعالم اسامی افراد به بيمه گر مشمول تعهدات بيمه گر می باشد. در هرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسايل نقليه موتوری استثنا می باشد 3 پوشش بيمه اي اماكن وابسته به كارگاه صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بيمه بوده و فعاليت کاری در آن انجام نپذيرد و توسط بيمه گذار حدود آن تعيين گردد تحت پوشش می باشد. )حوادث ناشی از استفاده وسايل حرارتی و برودتی غير استاندارد و يا نصب غير استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی باشد(. 4 پوشش مسئوليت مهندس مجري ذيصالح مسئوليت مجری ذيصالح در خصوص خسارت جانی با رعايت شرايط اين بيمه نامه تحت پوشش قرار می گيرد. 5 پوشش بيمه اي حوادث نقليه موتوري به طور كامل بر اساس اين پوشش، برخالف بند دو ماده بيست و يکم شرايط عمومی بيمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی ازحوادث وسايل نقليه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت يا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار با شرايط ذيل تحت پوشش است. 1-5اين پوشش هرگز جايگزين و مشمول شرايط بيمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بيمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه )مصوب 02/20/5931 )و تعهدات صندوق تأمين خسارت های بدنی نيست و پوشش اين کلوز محدود به مواردی است که مسئوليت حادثه صرفا بر عهده بيمه گذار بوده و از محل بيمه نامه اجباری فوق الذکر يا صندوق تأمين خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد. بديهی است مسئوليت راننده عامل خسارت با وجود و يا عدم وجود بيمه نامه شخص ثالث از محل اين کلوز قابل پرداخت نخواهد بود.. 2-5 در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بيمه ، خسارت در صورتی قابل پرداخت است که عالوه بر احراز مسئوليت بيمه گذار و شرط 1-5 فوق ، بيمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموريت کارکنان بوده باشد. تبصره : منظور از وسيله نقليه موتوری زمينی تمام وسايلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نيرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور ، گريدر ، لودر ، ليفتراک ، دامپر ، ميکسر، جرثقيل و امثالهم می باشد. 6 پوشش بيمه اي مسئوليت پيمانكاران فرعي صدمات جسمانی وارده به کارکنان و پيمانکاران ناشی از مسئوليت و پيمانکاران تحت پوشش قرار می گيرد. 7 پوشش بيمه اي مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار ناشی از مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور تحت پوشش قرار می گيرد. 8 پوشش بيمه اي پرداخت خسارت بدون راي دادگاه صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار ناشی از مسئوليت بيمه گذار بدون رای دادگاه جبران می گردد. )درصد نقص عضو زيانديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين می گردد( 9 پوشش بيمه اي پرداخت هزينه پزشكي بدون اعمال تعرف هزينه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران می گردد.

کلــوز های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

کلــوز های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

1 تعدد ديات
به موجب اين کلوز مسئوليت بيمه گذار ناشی از تعدد ديات با رعايت تعهدات بيمه گر برای فوت و نقص عضو
مندرج در شرايط خصوصی بيمه نامه تحت پوشش قرار دارد.
در ضمن حداکثر تعهد بيمه گر برای اين کلوز با رعايت ساير تعهدات بيمه نامه از حداکثر تعهدات در طول
مدت بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

2 پوشش بيمه اي ماموريتهاي خارج از كارگاه
جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در ماموريت خارج از کارگاه، از زمان اعالم اسامی افراد
به بيمه گر مشمول تعهدات بيمه گر می باشد.
در هرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسايل نقليه موتوری استثنا می باشد

3 پوشش بيمه اي اماكن وابسته به كارگاه
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بيمه بوده و
فعاليت کاری در آن انجام نپذيرد و توسط بيمه گذار حدود آن تعيين گردد تحت پوشش می باشد. (حوادث
ناشی از استفاده وسايل حرارتی و برودتی غير استاندارد و يا نصب غير استاندارد در محل و زمان استراحت
تحت پوشش نمی باشد)

4 پوشش مسئوليت مهندس مجري ذيصالح
مسئوليت مجری ذيصالح در خصوص خسارت جانی با رعايت شرايط اين بيمه نامه تحت پوشش قرار می
گيرد.

5 پوشش بيمه اي حوادث نقليه موتوري به طور كامل
بر اساس اين پوشش، برخالف بند دو ماده بيست و يکم شرايط عمومی بيمه نامه، خسارات بدنی وارده به
کارکنان ناشی ازحوادث وسايل نقليه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت يا در زمان سکون و خاموشی،
در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار با شرايط ذيل تحت پوشش است.
1-5اين پوشش هرگز جايگزين و مشمول شرايط بيمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بيمه اجباری
خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه (مصوب 02/20/5931 )و تعهدات
صندوق تأمين خسارت های بدنی نيست و پوشش اين کلوز محدود به مواردی است که مسئوليت حادثه
صرفا بر عهده بيمه گذار بوده و از محل بيمه نامه اجباری فوق الذکر يا صندوق تأمين خسارت های بدنی
قابل پرداخت نباشد. بديهی است مسئوليت راننده عامل خسارت با وجود و يا عدم وجود بيمه نامه شخص
ثالث از محل اين کلوز قابل پرداخت نخواهد بود..
2-5 در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بيمه ، خسارت در صورتی قابل پرداخت است که
عالوه بر احراز مسئوليت بيمه گذار و شرط 1-5 فوق ، بيمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش
مأموريت کارکنان بوده باشد.
تبصره : منظور از وسيله نقليه موتوری زمينی تمام وسايلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال
نيرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور ، گريدر ، لودر ، ليفتراک ، دامپر ،
ميکسر، جرثقيل و امثالهم می باشد.

6 پوشش بيمه اي مسئوليت پيمانكاران فرعي
صدمات جسمانی وارده به کارکنان و پيمانکاران ناشی از مسئوليت و پيمانکاران تحت پوشش قرار می گيرد.

7 پوشش بيمه اي مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار ناشی از مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور تحت پوشش قرار
می گيرد.

8 پوشش بيمه اي پرداخت
خسارت بدون راي دادگاه
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار ناشی از مسئوليت بيمه گذار بدون رای دادگاه جبران می
گردد.درصد نقص عضو زيانديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين می گردد

9 پوشش بيمه اي پرداخت هزينه پزشكي بدون اعمال تعرف
هزينه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع
درمانی خصوصی جبران می گردد.

 

10. پوشش بيمه اي مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر كارگر
مطالبات سازمان تامين اجتماعی از بيمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع” تبصره يک ماده 66 قانون
تامين اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بيمه گذار می باشد،
جبران گردد”.
تعهد بيمه گر برای هر نفر به مبلغ …………… ريال و در طول مدت بيمه نامه معادل تعداد افراد تحت
پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بيمه نامه خواهد بود.

11. پوشش بيمهاي براي شخص بيمهگذار (پوشش حادثه)
صدمات جسمانی وارده به شخص بيمه گذار ، کارفرما ، پيمانکار ، مهندسين ناظر ، طراح ، مشاور و مجری
ذيصالح در اثر خطرات مورد بيمه فقط در محل مورد بيمه با خريد اين کلوز تحت پوشش بيمه حوادث بوده
و خسارت وارده پس از اعمال بر روی سرمايه خريداری شده در ماههای عادی در زمان صدور بيمه نامه،
قابل پرداخت می باشد.

12. پوشش بيمه اي خسارات جاني اشخاص ثالث
صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث براساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محل
مورد بيمه در تعهد بيمه گر می باشد و تعهد بيمه گر در اين کلوز از 50 درصد حداکثر تعهد بيمه گر در طول
مدت بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
تبصره :پوشش اشخاص ثالث برای مشاغل خدماتی و بازرگانی تحت پوشش اين بيمه نامه نمی باشد.
تبصره :خسارت های وارده به اتباع خارجی فاقد مجوز کار و پروانه فعاليت تحت پوشش اين کلوز نمی باشد.

13. پوشش بيمه اي مابه التفاوت افزايش ديه
5-59 تعهد بيمه گر جهت افزايش ديه روز و حداکثر به ميزان يک بار افزايش ديه به نسبت تعهدات مندرج
در بيمه نامه که توسط مراجع قضايی معين می گردد، خواهد بود.
0-59 تعهد بيمه گر جهت افزايش ديه روز و حداکثر به ميزان دوبار بار افزايش ديه به نسبت تعهدات
مندرج در بيمه نامه که توسط مراجع قضايی معين می گردد، خواهد بود.
9-59 تعهد بيمه گر جهت افزايش ديه روز و حداکثر به ميزان سه بار افزايش ديه به نسبت تعهدات مندرج
در بيمه نامه که توسط مراجع قضايی معين می گردد، خواهد بود.

14. پوشش بيمه اي پرداخت غرامت روزانه به كاركنان
مسئوليت بيمه گزار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بيمه جهت کارکنان بيمه گزار
به شرح زير تحت پوشش بيمه نامه قرار می گيرد و تعهد بيمه گر از محل اين کلوز 50 درصد حداکثر
تعهدات بيمه گر در طول مدت بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد .
حداکثر تعهد بيمه گر بابت دستمزد روزانه مبلغ …………. ريال و حداکثر تا 86 روز برای هر نفر قابل
پرداخت می باشد.

15. پوشش بيمه اي صدمات جسمي كاركنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعاليت بيمه شده
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در محل موردبيمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعاليت
زيان ديده ندارد، تحت پوشش بيمه نامه قرار می گيرد.
منظور از فعاليت غيرمرتبط، کليه امور اعم از جزئی يا کلی است که خارج از فرآيند شرح کار موردبيمه و در
راستای موضوع فعاليت مندرج در بيمه نامه می باشد.

16. مسئوليت مدني بيمهگذار در قبال كاركنان پيمانكاران
به استناد اين کلوز مسئوليت مدنی بيمه گذار در قبال کارکنان پيمانکاران، با استناد رای محاکم قضايی و
درصد قصور تعيين شده طبق شرايط اين بيمه نامه تحت پوشش می باشد.

 

تماس با ما contact PHQ معلومات التواصل

Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلك املأ الاستمارة لكي تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید. 982186034860 Whatsapp +98 9121154318 thanks for your call
  • Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلك املأ الاستمارة لكي تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید.
  • Please give us a number where we can reach you. It is better to give us a mobile phone number.
  • Simply state your request in a few words
0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *