کلــوز های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

1 تعدد ديات به موجب اين کلوز مسئوليت بيمه گذار ناشی از تعدد ديات با رعايت تعهدات بيمه گر برای فوت و نقص عضو مندرج در شرايط خصوصی بيمه نامه تحت پوشش قرار دارد. در ضمن حداکثر تعهد بيمه گر برای اين کلوز با رعايت ساير تعهدات بيمه نامه از حداکثر تعهدات در طول مدت بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد. 2 پوشش بيمه اي ماموريتهاي خارج از كارگاه جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در ماموريت خارج از کارگاه، از زمان اعالم اسامی افراد به بيمه گر مشمول تعهدات بيمه گر می باشد. در هرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسايل نقليه موتوری استثنا می باشد 3 پوشش بيمه اي اماكن وابسته به كارگاه صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بيمه بوده و فعاليت کاری در آن انجام نپذيرد و توسط بيمه گذار حدود آن تعيين گردد تحت پوشش می باشد. )حوادث ناشی از استفاده وسايل حرارتی و برودتی غير استاندارد و يا نصب غير استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی باشد(. 4 پوشش مسئوليت مهندس مجري ذيصالح مسئوليت مجری ذيصالح در خصوص خسارت جانی با رعايت شرايط اين بيمه نامه تحت پوشش قرار می گيرد. 5 پوشش بيمه اي حوادث نقليه موتوري به طور كامل بر اساس اين پوشش، برخالف بند دو ماده بيست و يکم شرايط عمومی بيمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی ازحوادث وسايل نقليه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت يا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار با شرايط ذيل تحت پوشش است. 1-5اين پوشش هرگز جايگزين و مشمول شرايط بيمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بيمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه )مصوب 02/20/5931 )و تعهدات صندوق تأمين خسارت های بدنی نيست و پوشش اين کلوز محدود به مواردی است که مسئوليت حادثه صرفا بر عهده بيمه گذار بوده و از محل بيمه نامه اجباری فوق الذکر يا صندوق تأمين خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد. بديهی است مسئوليت راننده عامل خسارت با وجود و يا عدم وجود بيمه نامه شخص ثالث از محل اين کلوز قابل پرداخت نخواهد بود.. 2-5 در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بيمه ، خسارت در صورتی قابل پرداخت است که عالوه بر احراز مسئوليت بيمه گذار و شرط 1-5 فوق ، بيمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموريت کارکنان بوده باشد. تبصره : منظور از وسيله نقليه موتوری زمينی تمام وسايلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نيرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور ، گريدر ، لودر ، ليفتراک ، دامپر ، ميکسر، جرثقيل و امثالهم می باشد. 6 پوشش بيمه اي مسئوليت پيمانكاران فرعي صدمات جسمانی وارده به کارکنان و پيمانکاران ناشی از مسئوليت و پيمانکاران تحت پوشش قرار می گيرد. 7 پوشش بيمه اي مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار ناشی از مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور تحت پوشش قرار می گيرد. 8 پوشش بيمه اي پرداخت خسارت بدون راي دادگاه صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار ناشی از مسئوليت بيمه گذار بدون رای دادگاه جبران می گردد. )درصد نقص عضو زيانديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين می گردد( 9 پوشش بيمه اي پرداخت هزينه پزشكي بدون اعمال تعرف هزينه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران می گردد.

کلــوز های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

1 تعدد ديات ، 2 پوشش بيمه اي ماموريتهاي خارج از كارگاه ، 3 پوشش بيمه اي اماكن وابسته به كارگاه ، 4 پوشش مسئوليت مهندس مجري ذيصالح ، 5 پوشش بيمه اي حوادث نقليه موتوري به طور كامل ، 6 پوشش بيمه اي مسئوليت پيمانكاران فرعي ، 7 پوشش بيمه اي مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور ، 8 پوشش بيمه اي پرداخت ، 9 پوشش بيمه اي پرداخت هزينه پزشكي بدون اعمال تعرف و..

این اعلان را به اشتراک گذارید

کلــوز های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

۱ تعدد دیات
به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات با رعایت تعهدات بیمه گر برای فوت و نقص عضو
مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار دارد.
در ضمن حداکثر تعهد بیمه گر برای این کلوز با رعایت سایر تعهدات بیمه نامه از حداکثر تعهدات در طول
مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

۲ پوشش بیمه ای ماموریتهای خارج از کارگاه
جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در ماموریت خارج از کارگاه، از زمان اعالم اسامی افراد
به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد.
در هرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثنا می باشد

۳ پوشش بیمه ای اماکن وابسته به کارگاه
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده و
فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد. (حوادث
ناشی از استفاده وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و زمان استراحت
تحت پوشش نمی باشد)

۴ پوشش مسئولیت مهندس مجری ذیصالح
مسئولیت مجری ذیصالح در خصوص خسارت جانی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار می
گیرد.

۵ پوشش بیمه ای حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
بر اساس این پوشش، برخالف بند دو ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات بدنی وارده به
کارکنان ناشی ازحوادث وسایل نقلیه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی،
در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار با شرایط ذیل تحت پوشش است.
۱-۵این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری
خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۰۲/۲۰/۵۹۳۱ )و تعهدات
صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست و پوشش این کلوز محدود به مواردی است که مسئولیت حادثه
صرفا بر عهده بیمه گذار بوده و از محل بیمه نامه اجباری فوق الذکر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی
قابل پرداخت نباشد. بدیهی است مسئولیت راننده عامل خسارت با وجود و یا عدم وجود بیمه نامه شخص
ثالث از محل این کلوز قابل پرداخت نخواهد بود..
۲-۵ در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه ، خسارت در صورتی قابل پرداخت است که
عالوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار و شرط ۱-۵ فوق ، بیمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش
مأموریت کارکنان بوده باشد.
تبصره : منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال
نیرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور ، گریدر ، لودر ، لیفتراک ، دامپر ،
میکسر، جرثقیل و امثالهم می باشد.

۶ پوشش بیمه ای مسئولیت پیمانکاران فرعی
صدمات جسمانی وارده به کارکنان و پیمانکاران ناشی از مسئولیت و پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد.

۷ پوشش بیمه ای مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار
می گیرد.

۸ پوشش بیمه ای پرداخت
خسارت بدون رای دادگاه
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران می
گردد.درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد

۹ پوشش بیمه ای پرداخت هزینه پزشکی بدون اعمال تعرف
هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع
درمانی خصوصی جبران می گردد.

 

[foogallery id=”5990″]

۱۰. پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع” تبصره یک ماده ۶۶ قانون
تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه گذار می باشد،
جبران گردد”.
تعهد بیمه گر برای هر نفر به مبلغ …………… ریال و در طول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت
پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

۱۱. پوشش بیمهای برای شخص بیمهگذار (پوشش حادثه)
صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار ، کارفرما ، پیمانکار ، مهندسین ناظر ، طراح ، مشاور و مجری
ذیصالح در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه با خرید این کلوز تحت پوشش بیمه حوادث بوده
و خسارت وارده پس از اعمال بر روی سرمایه خریداری شده در ماههای عادی در زمان صدور بیمه نامه،
قابل پرداخت می باشد.

۱۲. پوشش بیمه ای خسارات جانی اشخاص ثالث
صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث براساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محل
مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در این کلوز از ۵۰ درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول
مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
تبصره :پوشش اشخاص ثالث برای مشاغل خدماتی و بازرگانی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.
تبصره :خسارت های وارده به اتباع خارجی فاقد مجوز کار و پروانه فعالیت تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

۱۳. پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه
۵-۵۹ تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان یک بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج
در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی معین می گردد، خواهد بود.
۰-۵۹ تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان دوبار بار افزایش دیه به نسبت تعهدات
مندرج در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی معین می گردد، خواهد بود.
۹-۵۹ تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج
در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی معین می گردد، خواهد بود.

۱۴. پوشش بیمه ای پرداخت غرامت روزانه به کارکنان
مسئولیت بیمه گزار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گزار
به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد و تعهد بیمه گر از محل این کلوز ۵۰ درصد حداکثر
تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .
حداکثر تعهد بیمه گر بابت دستمزد روزانه مبلغ …………. ریال و حداکثر تا ۸۶ روز برای هر نفر قابل
پرداخت می باشد.

۱۵. پوشش بیمه ای صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در محل موردبیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت
زیان دیده ندارد، تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد.
منظور از فعالیت غیرمرتبط، کلیه امور اعم از جزئی یا کلی است که خارج از فرآیند شرح کار موردبیمه و در
راستای موضوع فعالیت مندرج در بیمه نامه می باشد.

۱۶. مسئولیت مدنی بیمهگذار در قبال کارکنان پیمانکاران
به استناد این کلوز مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان پیمانکاران، با استناد رای محاکم قضایی و
درصد قصور تعیین شده طبق شرایط این بیمه نامه تحت پوشش می باشد.

 

تماس با ما contact PHQ معلومات التواصل

Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلک املأ الاستماره لکی تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید. ۹۸۲۱۸۶۰۳۴۸۶۰ Whatsapp +۹۸ ۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸ thanks for your call
  • Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلک املأ الاستماره لکی تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید.
  • Please give us a number where we can reach you. It is better to give us a mobile phone number.
  • Simply state your request in a few words

تماس با PHQ

راه های ارتباط با ما: آدرس دفتر مرکزی : تهران – میدان ولیعصر (عج)، خیابان کریم خان زند،خیابان به آفرین، کوچه ششم، پلاک ۴، طبقه ۲ مشاور۰۲۱: ۰۲۱۶۶۷۴۲۸۳۷تلفن تماس : ۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳شماره فکس: ۰۲۱۸۶۰۳۴۵۹۵تلفن مدیریت: ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸

فرم تقاضای بازرسی آنلاین

ما جهت تسریع در فرایند جواب دهی شما سیستم انلاین استعلام هزینه بازرسی رو ایجاد کرده ایم. خواهشمند هستیم ، شرکت های بازرس همکار صرفا در فرم استعلام مشخصات واقعی درج نمایند. ما همواره تلاش در ارایه بهترین خدمات را به جامعه مشتریان از جمله شرکت های بازرس همکار را داریم . واتساپ ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸

فرم تقاضا دوره آموزشی

برای تقاضای ثبت نام در دوره های آموزشی تک نفره یا گروهی فرم زیر را تکمیل کنید. ترجیحا از طریق واتس اپ ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸ می توانید در تماس باشید یا ۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳ تقویم آموزش فنی جرثقیل لیفتراک PHQ – 1399

برای کاوش بیشتر

Media

گواهی سلامت جرثقیل تاورکرین

شرکت PHQ مطابق با الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی و همچنین الزامات مشخص شده در سیستم های مدیریت از جمله HSE-MS و OHSAS 18001:2007آمادگی بازرسی فنی و صدور گواهی سلامت جرثقیل های سقفی دروازه ای را دارا می باشد.

ادامه مطلب>>
Media

بازرسی ادوات باربرداری

بازرسی تمامی ادوات باربرداری زنجیر – شگل – تسمه – بشکه گیر – جغجغه – قلاب – وایر – و …….. ادوات باربرداری باربرداری شامل جابجایی بار با بارهایی از مبدا به مقصد است. در گذشته باربرداری بیشتر با دست و یا وسایلی مانند گاری انجام می‌شد. اما با گذشت

ادامه مطلب>>

فهرست مطالب

جهت ارتباط با ما

با ما تماس بگیرید و در تماس باشید

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com