ارائه خدمات PHQ با ما در تماس باشید 09128948286

صدور انواع بیمه نامه

برای محاسبه مبلغ جهت حمل و نقل بار در خارج کشور معمولا اینگونه محاسبه خواهد شد.

ارزش بار +۰.۶ تقسیم بر ۱۰۰۰+۹ درصد ارزش افزوده

شما میتونید با این فرمول ساده مبلغ بیمه بار خود در خارج کشور را محاسبه کنید و با ما در ارتباط باشید .

دبی . ترکیه. تاجیکستان . قطر. امارات . چین . آلمان . سوییس . فرانسه ؛ ارمنستان ، ترکمنستان ، عراق

شرکت بازرسی فنی phq در قسمت های بازرسی فنی و بیمه بار. قلاب و حمل و نقل آماده خدمت رسانی به شما میباشد .

1 تعدد ديات به موجب اين کلوز مسئوليت بيمه گذار ناشی از تعدد ديات با رعايت تعهدات بيمه گر برای فوت و نقص عضو مندرج در شرايط خصوصی بيمه نامه تحت پوشش قرار دارد. در ضمن حداکثر تعهد بيمه گر برای اين کلوز با رعايت ساير تعهدات بيمه نامه از حداکثر تعهدات در طول مدت بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد. 2 پوشش بيمه اي ماموريتهاي خارج از كارگاه جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در ماموريت خارج از کارگاه، از زمان اعالم اسامی افراد به بيمه گر مشمول تعهدات بيمه گر می باشد. در هرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسايل نقليه موتوری استثنا می باشد 3 پوشش بيمه اي اماكن وابسته به كارگاه صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بيمه بوده و فعاليت کاری در آن انجام نپذيرد و توسط بيمه گذار حدود آن تعيين گردد تحت پوشش می باشد. )حوادث ناشی از استفاده وسايل حرارتی و برودتی غير استاندارد و يا نصب غير استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی باشد(. 4 پوشش مسئوليت مهندس مجري ذيصالح مسئوليت مجری ذيصالح در خصوص خسارت جانی با رعايت شرايط اين بيمه نامه تحت پوشش قرار می گيرد. 5 پوشش بيمه اي حوادث نقليه موتوري به طور كامل بر اساس اين پوشش، برخالف بند دو ماده بيست و يکم شرايط عمومی بيمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی ازحوادث وسايل نقليه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت يا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار با شرايط ذيل تحت پوشش است. 1-5اين پوشش هرگز جايگزين و مشمول شرايط بيمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بيمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه )مصوب 02/20/5931 )و تعهدات صندوق تأمين خسارت های بدنی نيست و پوشش اين کلوز محدود به مواردی است که مسئوليت حادثه صرفا بر عهده بيمه گذار بوده و از محل بيمه نامه اجباری فوق الذکر يا صندوق تأمين خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد. بديهی است مسئوليت راننده عامل خسارت با وجود و يا عدم وجود بيمه نامه شخص ثالث از محل اين کلوز قابل پرداخت نخواهد بود.. 2-5 در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بيمه ، خسارت در صورتی قابل پرداخت است که عالوه بر احراز مسئوليت بيمه گذار و شرط 1-5 فوق ، بيمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموريت کارکنان بوده باشد. تبصره : منظور از وسيله نقليه موتوری زمينی تمام وسايلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نيرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور ، گريدر ، لودر ، ليفتراک ، دامپر ، ميکسر، جرثقيل و امثالهم می باشد. 6 پوشش بيمه اي مسئوليت پيمانكاران فرعي صدمات جسمانی وارده به کارکنان و پيمانکاران ناشی از مسئوليت و پيمانکاران تحت پوشش قرار می گيرد. 7 پوشش بيمه اي مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار ناشی از مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور تحت پوشش قرار می گيرد. 8 پوشش بيمه اي پرداخت خسارت بدون راي دادگاه صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار ناشی از مسئوليت بيمه گذار بدون رای دادگاه جبران می گردد. )درصد نقص عضو زيانديده توسط پزشک معتمد بيمه گر تعيين می گردد( 9 پوشش بيمه اي پرداخت هزينه پزشكي بدون اعمال تعرف هزينه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بيمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران می گردد.

کلــوز های بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

۱ تعدد دیات
به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات با رعایت تعهدات بیمه گر برای فوت و نقص عضو
مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار دارد.
در ضمن حداکثر تعهد بیمه گر برای این کلوز با رعایت سایر تعهدات بیمه نامه از حداکثر تعهدات در طول
مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

۲ پوشش بیمه ای ماموریتهای خارج از کارگاه
جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در ماموریت خارج از کارگاه، از زمان اعالم اسامی افراد
به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد.
در هرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثنا می باشد

۳ پوشش بیمه ای اماکن وابسته به کارگاه
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده و
فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد. (حوادث
ناشی از استفاده وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و زمان استراحت
تحت پوشش نمی باشد)

۴ پوشش مسئولیت مهندس مجری ذیصالح
مسئولیت مجری ذیصالح در خصوص خسارت جانی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار می
گیرد.

۵ پوشش بیمه ای حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
بر اساس این پوشش، برخالف بند دو ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات بدنی وارده به
کارکنان ناشی ازحوادث وسایل نقلیه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی،
در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار با شرایط ذیل تحت پوشش است.
۱-۵این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری
خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب ۰۲/۲۰/۵۹۳۱ )و تعهدات
صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست و پوشش این کلوز محدود به مواردی است که مسئولیت حادثه
صرفا بر عهده بیمه گذار بوده و از محل بیمه نامه اجباری فوق الذکر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی
قابل پرداخت نباشد. بدیهی است مسئولیت راننده عامل خسارت با وجود و یا عدم وجود بیمه نامه شخص
ثالث از محل این کلوز قابل پرداخت نخواهد بود..
۲-۵ در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه ، خسارت در صورتی قابل پرداخت است که
عالوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار و شرط ۱-۵ فوق ، بیمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش
مأموریت کارکنان بوده باشد.
تبصره : منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال
نیرو اعم از سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور ، گریدر ، لودر ، لیفتراک ، دامپر ،
میکسر، جرثقیل و امثالهم می باشد.

۶ پوشش بیمه ای مسئولیت پیمانکاران فرعی
صدمات جسمانی وارده به کارکنان و پیمانکاران ناشی از مسئولیت و پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد.

۷ پوشش بیمه ای مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار
می گیرد.

۸ پوشش بیمه ای پرداخت
خسارت بدون رای دادگاه
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران می
گردد.درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد

۹ پوشش بیمه ای پرداخت هزینه پزشکی بدون اعمال تعرف
هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع
درمانی خصوصی جبران می گردد.

 

[foogallery id=”5990″]

۱۰. پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع” تبصره یک ماده ۶۶ قانون
تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه گذار می باشد،
جبران گردد”.
تعهد بیمه گر برای هر نفر به مبلغ …………… ریال و در طول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت
پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

۱۱. پوشش بیمهای برای شخص بیمهگذار (پوشش حادثه)
صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار ، کارفرما ، پیمانکار ، مهندسین ناظر ، طراح ، مشاور و مجری
ذیصالح در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه با خرید این کلوز تحت پوشش بیمه حوادث بوده
و خسارت وارده پس از اعمال بر روی سرمایه خریداری شده در ماههای عادی در زمان صدور بیمه نامه،
قابل پرداخت می باشد.

۱۲. پوشش بیمه ای خسارات جانی اشخاص ثالث
صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث براساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محل
مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در این کلوز از ۵۰ درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول
مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
تبصره :پوشش اشخاص ثالث برای مشاغل خدماتی و بازرگانی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.
تبصره :خسارت های وارده به اتباع خارجی فاقد مجوز کار و پروانه فعالیت تحت پوشش این کلوز نمی باشد.

۱۳. پوشش بیمه ای مابه التفاوت افزایش دیه
۵-۵۹ تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان یک بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج
در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی معین می گردد، خواهد بود.
۰-۵۹ تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان دوبار بار افزایش دیه به نسبت تعهدات
مندرج در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی معین می گردد، خواهد بود.
۹-۵۹ تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج
در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی معین می گردد، خواهد بود.

۱۴. پوشش بیمه ای پرداخت غرامت روزانه به کارکنان
مسئولیت بیمه گزار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گزار
به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد و تعهد بیمه گر از محل این کلوز ۵۰ درصد حداکثر
تعهدات بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد .
حداکثر تعهد بیمه گر بابت دستمزد روزانه مبلغ …………. ریال و حداکثر تا ۸۶ روز برای هر نفر قابل
پرداخت می باشد.

۱۵. پوشش بیمه ای صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده
صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در محل موردبیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت
زیان دیده ندارد، تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد.
منظور از فعالیت غیرمرتبط، کلیه امور اعم از جزئی یا کلی است که خارج از فرآیند شرح کار موردبیمه و در
راستای موضوع فعالیت مندرج در بیمه نامه می باشد.

۱۶. مسئولیت مدنی بیمهگذار در قبال کارکنان پیمانکاران
به استناد این کلوز مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان پیمانکاران، با استناد رای محاکم قضایی و
درصد قصور تعیین شده طبق شرایط این بیمه نامه تحت پوشش می باشد.

 

تماس با ما contact PHQ معلومات التواصل

Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلک املأ الاستماره لکی تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید. ۹۸۲۱۸۶۰۳۴۸۶۰ Whatsapp +۹۸ ۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸ thanks for your call
 • Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلک املأ الاستماره لکی تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید.
 • Please give us a number where we can reach you. It is better to give us a mobile phone number.
 • Simply state your request in a few words

مجموعه PHQ برای اسایش و راحتی علاقه مندان بع ارائه خدمات بیمه پرداخته است  خدمات اراده شده شامل : بیمه های اتومبیل  بیمه ای اموال  بیمه باربرداری  بیمه اشخاص  بیمه انواع مسئولیت در قبال اموال و اشخاص  بیمه های مسافرتی بیمه عمر گروهی و انفرادی بیمه مسئولیت مهندسی  بیمه جرثقیل  ییمه درمان  بیمه قلاب  بیمه حوادث  بیمه حریق و آتش سوزی 

خدمات اراده شده شامل :

بیمه های اتومبیل
بیمه ای اموال
بیمه باربرداری
بیمه انواع مسئولیت در قبال اموال و اشخاص
بیمه های مسافرتی
بیمه عمر گروهی و انفرادی
بیمه مسئولیت مهندسی
بیمه جرثقیل
ییمه درمان
بیمه قلاب
بیمه حوادث
بیمه حریق و آتش سوزی

 

تماس با ما contact PHQ معلومات التواصل

Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلک املأ الاستماره لکی تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید. ۹۸۲۱۸۶۰۳۴۸۶۰ Whatsapp +۹۸ ۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸ thanks for your call
 • Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلک املأ الاستماره لکی تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید.
 • Please give us a number where we can reach you. It is better to give us a mobile phone number.
 • Simply state your request in a few words

بیمه های اشخاص به سه گروه کلی تقسیم می شوند:

بیمه اشخاص (درمان)
در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ تمام هزینه‌های‌ درمانی‌ است‌
رشته بیمه اشخاص(درمان) عبارتند از:

بیمه درمان گروهی تمام وقت
در این زیر رشته ، بیمه ،بیمه‌گر اول بیمه‌شدگان بوده و هزینه درمان ایشان را جبران می‌نماید. بر اساس این قراردادها هزینه‌های درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بیمه‌گر جبران می‌شود.
بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور
این بیمه‌نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد .
بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشور(irha)
بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند تحت پوشش قرار گرفته ، از مزایای آن استفاده خواهند نمود.

بیمه اشخاص (عمر)
بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار متعهد می‌شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه‌شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده‌کننده (بیمه‌گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد.
خطر فوت در بیمه‌های عمر، به هر علت و شامل انواع بیماری‌ها و حوادث می‌باشد و فقط هزینه‌های جنگ و خودکشی از آن مستثنی شده، تنها تحت ضوابط خاصی تحت پوشش قرار می‌گیرند.
هدف اساسی بیمه‌های عمر ایجاد، جمع آوری ذخایر مالی، سرمایه‌گذاری، کسب سود حاصله از سرمایه‌گذاری و نهایتاً ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان می‌باشد.
رشته بیمه اشخاص(عمر) عبارتند از:

بیمه عمر انفرادی

بیمه عمر انفرادی بیمه‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده‌، سرمایه‌ای را بصورت یکجا به استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای بیمه‌نمودن خود اقدام می‌نماید.
بیمه تامین آتیه فرزندان
والدین می توانند به منظور تامین هزینه تحصیلات فرزندان ، هزینه جهیزیه و همچنین هزینه ازدواج فرزندانشان از بیمه نامه آتیه فرزندان استفاده کنند.که فرزندان از بدو تولد می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند .
بیمه عمر و پس‌انداز انفرادی
در این بیمه، چنانچه بیمه‌شده در خلال مدت بیمه فوت نماید، در صورتیکه حق بیمه‌ها تا تاریخ فوت پرداخت شده باشد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه‌ای که ممکن است تا تاریخ فوت از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد، به ذینفع پرداخت شده و چنانچه این بیمه‌نامه تا پایان مدت ادامه یابد، سرمایه مندرج در بیمه‌نامه به‌اضافه سرمایه اضافی که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامین شده باشد به ذینفع پرداخت می‌شود.
بیمه جامع زندگی
این بیمه نامه علاوه بر تأمین منابع لازم برای آینده بیمه شدگان از قبیل دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی، برخورداری از پوشش بیمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دریافت مستمری، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بیمه های پرداختی و ارائه خدمات به بیمه شدگان نیز دارای انعطاف پذیری زیادی بوده و با دارا بودن ضریب افزایش سالانه جهت حق بیمه و سرمایه فوت ، بیمه شده را در مقابل تورم فرضی آینده تجهیز می نماید.
بیمه عمر گروهی
بیمه عمر گروهی بیمه‌نامه‌ای است که به موجب آن بیمه‌گر متعهد می شود در صورت فوت یا حیات بیمه‌شده‌، سرمایه‌ای را بصورت یکجا به ذینفع یا استفاده‌کننده که در بیمه‌نامه قید گردیده است پرداخت نماید. در این نوع بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای بیمه‌نمودن کارکنان خود اقدام می‌نماید.
بیمه کارکنان دولت(عمر گروهی)
در این نوع بیمه، کارکنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت یک سال بیمه می‌شوند. حق بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت تعیین می‌شود.

بیمه اشخاص (حوادث)
موضوع این بیمه سانحه وحادثه‌ای است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی و یا جزئی، از کارافتادگی موقت، جراحت و صدمات بدنی و هزینه های پزشکی گردد.
موضوع بیمه حوادث پرداخت غرامت معین در صورت فوت موردبیمه یا نقص عضو و از کار افتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث می‌باشد و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در بیمارستان و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارند.
رشته بیمه اشخاص(حوادث) عبارتند از:
انفرادی
بیمه اشخاص حوادث انفرادی
در این بیمه شخص می‌تواند خود و یا فرد دیگری را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. در این بیمه‌نامه تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد.حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس شغل افراد تعیین می‌گردد.
گروهی
بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر می‌شود و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم می‌گردد. در این بیمه، بیمه‌گذار می‌تواند افرادی را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه نماید. حق بیمه در این قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلی که ۷۵% افراد را شامل می‌شود تعیین می‌گردد .
بیمه کارکنان دولت
در این نوع بیمه کارکنان دولت در مقابل حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی برای مدت یک سال بیمه می‌شوند. حق‌بیمه این بیمه بر اساس بخشنامه‌های صادره از طرف دولت تعیین می‌شود.
بیمه دانش آموزی
در این نوع قرارداد دانش‌آموزان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق‌نامه تعیین‌کننده شرایط و حق‌بیمه می‌باشد.
بیمه دانشجویان
در این نوع قرارداد دانشجویان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق‌نامه تعیین‌کننده شرایط و حق بیمه می‌باشد.
بیمه مهدکودک‌ها
در این نوع قرارداد کودکان مهدکودک‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بین شرکت بیمه ایران و سازمان آموزش و پرورش و یا سازمان بهزیستی تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند. شرایط ذکر شده در این توافق‌نامه تعیین‌کننده شرایط و حق‌بیمه می‌باشد.
بیمه سازمان‌ها
در این بیمه هر سازمان می‌تواند کارکنان خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای مدت یک سال بیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد.حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (۷۵% افراد) تعیین می‌گردد .
بیمه گروهی کوتاه‌مدت
در این بیمه هر گروهی می‌تواند اعضای خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیر شغلی و یا خطرات شخصی برای بازه‌های کوتاه‌مدت بیمه نماید. در این قرارداد تعهدات اصلی و تبعی عبارتند از فوت، نقص عضو جزئی و کلی دائم، از کارافتادگی، هزینه پزشکی، غرامت روزانه از کارافتادگی در اثر حادثه می‌باشد.حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد (۷۵% افراد) و با درنظر گرفتن تعرفه‌های کوتاه‌مدت تعیین می‌گردد .
بیمه حوادث خانواده
در این بیمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گذار می‌باشد.
بیمه حوادث نوروزی
در این بیمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بیمه، کلیه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در مدت تعطیلات نوروزی در داخل و خارج از کشور بیمه می‌نماید.در این نوع بیمه‌نامه تعهدات بیمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) ناشی از حوادث مشمول بیمه همسر و فرزندان بیمه‌گذار می‌باشد.

 

تماس با ما contact PHQ معلومات التواصل

Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلک املأ الاستماره لکی تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید. ۹۸۲۱۸۶۰۳۴۸۶۰ Whatsapp +۹۸ ۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸ thanks for your call
 • Please fill out the form below to contact us. معلومات التواصل - من فضلک املأ الاستماره لکی تتصل بنا. لطفا برای تماس با ما فرم ذیل را پر نمایید.
 • Please give us a number where we can reach you. It is better to give us a mobile phone number.
 • Simply state your request in a few words

صدور انواع بیمه نامه مشاوره و کارشناسی تخصصی رایگان بیمه ایی در خصوص جرثقیل ها

واحد تخصصی بیمه PHQ با توجه به نیاز مشتریان خود، طراحی مشاوره خدمات صدور بیمه نامه تضمین کیفیت به شما ارایه می دهد . شما می توانید به کمک ما برای محصولات و خدمات خود ، یک بیمه نامه تضمین کیفیت به مشتریان خود ارایه کنید .

دیگر چه چیزی بهتر از یک اعتماد کامل برای مشتری شما ! شما می توانید بیمه نامه کیفیت از بیمه دریافت کنید و محصولات خود را با بیمه به مشتریان خود ارایه کنید . ما به شما کمک می کنیم تا این بیمه را اخذ کنید .

 

۰۲۱moshaver تلفن تخصصی مشاور در خدمت شماست .

۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸ واتساپ

۰۹۱۲۸۹۴۸۲۸۶ کارشناسان بیمه

۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳

 

فرم استعلام آنلاین بازرسی

ما جهت تسریع در فرایند جواب دهی شما سیستم انلاین استعلام هزینه بازرسی رو ایجاد کرده ایم. خواهشمند هستیم ، شرکت های بازرس همکار صرفا در فرم استعلام مشخصات واقعی درج نمایند. ما همواره تلاش در ارایه بهترین خدمات را به جامعه مشتریان از جمله شرکت های بازرس همکار را داریم . واتساپ ۰۹۱۲۱۱۵۴۳۱۸
 • تعداد تقریبی دستگاه ها جهت بازرسی

 

شرح خدمات بازرسی فنی PHQ

در زمان مونتاژ تاور کرین یا دمونتاژ تاور کرین نیاز است تا این فرایند بسیار ایمن و بدون هرگونه ریسکی انجام شود، توصیه ما این است که مراحل دمونتاژ زیر نظر شرکت بازرسی فنی انجام شود و یا اینکه حداقل مونتاژ تاور کرین یا دمونتاژ تاور کرین جداگانه بیمه شود.

ارائه خدمات PHQ با ما در تماس باشید 09128948286

صدور انواع بیمه نامه تخصصی جرثقیل

بازرسی فنی بین المللی PHQ با سالها سابقه بازرسی فنی تخصصی تاورکرین در کشور و خصوصا شهر بزگ تهران، به عنوان امین پروژه های برج سازی، مهندسین ناظر و نصاب های تاورکرین تجربه همراهی بیش از ۳۲۰ پروژه موفق دارد.  شما می توانید کلیه خدمات کارشناسی ، ارزیابی، صدور بیمه نامه و ارزیابی خسارت تاورکرین خود را به ما بسپارید. ما به هیچ عنوان خدمات خرید و فروش تاورکرین انجام نمی دهیم و دارای استقلال تخصصی کامل می باشیم.

فرم تقاضا بیمه

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  اگر فایلی دارید و می خواهید برای ما ارسال کنید، اینجا اپلود کنید

صدور انواع بیمه نامه
ارائه خدمات PHQ با ما در تماس باشید 09128948286

صدور انواع بیمه نامه تخصصی در حوزه جرثقیل و لیفتینگ توسط شرکت فنی بازرسی PHQ

تمام مسئولیت های کارتان را به ما بسپارید و با خیال راحت کارکنید.

خدمات بیمه دپارتمان بیمه
کارشناسی، مشاوره و صدور:
بیمه نامه جرثقیل های ثابت و متحرک شامل بیمه نامه بدنه جرثقیل ،بیمه نامه قلاب جرثقیل ، بیمه نامه اپراتور جرثقیل، بیمه نامه ریگر جرثقیل ، اشخاص ثالث
بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان و مدیران پروژه ها
بیمه نامه مهندسی انواع دستگاه های سنگین و فوق سنگین
بیمه نامه های ثالث و بدنه اتومبیل
بیمه نامه عمر و بازنشستگی
بیمه نامه های باربری دریایی،خشکی،هوایی

بیمه نامه های قلاب (تاورکرین، جرثقیل های ماشینی و سقفی)

صدور انواع بیمه های مسئولیت کارفرمایان و اشخاص ثالث 

بیمه انواع ماشین آلات و دستگاه های صنعتی 

بیمه های درمان گروهی 

بیمه های بازنشستگی و سرمایه گذاری 

برای دریافت خدمات بیمه میتوانید با شماره های :

۰۹۱۲۸۹۴۸۲۸۶

تلفن دفتر :

۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳

تماس حاصل نمایید .

فرم تقاضا بیمه

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  اگر فایلی دارید و می خواهید برای ما ارسال کنید، اینجا اپلود کنید

شرح خدمات بیمه ای :

بیمه نامه تمام خطر نصب (یک روزه جهت نصب انواع سازه)
۱. بیمه نامه قلاب مخصوص باربرداری انواع جرثقیل
۲. بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان
۳. بیمه نامه تمام خطر نصب (مخصوص انواع پروژه)
۴. بیمه نامه بدنه ماشین آلات صنعتی (انواع جرثقیل،لیفتراک و…)
۵. بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل
۶. بیمه نامه حوادث انفرادی و گروهی
۷. بیمه نامه عمر و بازنشستگی
۸. بیمه نامه آتش سوزی کارگاه های صنعتی و منازل مسکونی و ..
۹. بیمه نامه درمان گروهی (مخصوص شرکت ها و پروژه های پیمانکاری)

فرم تقاضا بیمه

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  اگر فایلی دارید و می خواهید برای ما ارسال کنید، اینجا اپلود کنید

صدور انواع بیمه نامه مشاوره و کارشناسی تخصصی رایگان بیمه ایی در خصوص جرثقیل ها
شرکت بازرسی فنی PHQ در راستای خدمات یکپارچه تخصصی در حوزه جرثقیل ها و لیفتراک ها ، دارای واحد بیمه تخصصی برای فعالان حوزه لیفتینگ می باشد.
مشاوره رایگان بیمه ایی
مشاوره و کارشناسی تخصصی رایگان بیمه ایی در خصوص جرثقیل ها
صدور بیمه نامه قلاب ۲۴ ساعته تا ساعت ۱۲ شب هر روز
با ما در تماس باشید

 

راه های ارتباطی ما :

 

۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳
۰۲۱۸۸۹۳۰۹۴۳
۰۹۱۲۸۸۹۸۵۹۴