شرکت بازرسی بین المللی PHQ خدمات بازرسی فنی بین المللی در ایران و خارج از کشور با نمایندگی های فعال داخلی و خارجی می باشد.