ساختمان سبز پایدار دوره آموزشی

دوره آموزشی آشنایی با ساختمان سبز

سرفصل های دوره

مفاهیم ساخت و ساز پایدار
اهدف کلی ساختمانهای پایدار
اصول توسعه ساخت و ساز پایدار
طراحی پایدار و اصول اولیه آن
سوال کلی در مورد طراحی پایدار از پنج معمار معروف
بام باغ و ضرورات آن در معماری سبز
کاربرد انرژی خورشیدی و بادی در ساختمان
تاریخچه
و..

به صورت انلاین و آفلاین برگزار میگردد .ساختمان سبز پایدار

جهت ارتباط با ما
02188930943
09121154318
PHQ.ir

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 900,000 تومان است.

بدون پاسخ

توضیحات دوره

دوره آموزشی آشنایی با ساختمان سبز

ساختمان سبز پایدار

سرفصل های دوره

مفاهیم ساخت و ساز پایدار
اهدف کلی ساختمانهای پایدار
اصول توسعه ساخت و ساز پایدار
طراحی پایدار و اصول اولیه آن
سوال کلی در مورد طراحی پایدار از پنج معمار معروف
بام باغ و ضرورات آن در معماری سبز
کاربرد انرژی خورشیدی و بادی در ساختمان
تاریخچه
و..

گرم شدگی کره زمین، نازك شدن الیه ازن بعلت استفاده از انواع آالینده ها، افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونههای زیستی همه و همه با هم
میآمیزند تا ضرورت بوم شناسی و مسائل زیست محیطی را برای آینده قابل پیشبینی گردانند.

بطوریکه پیشی گرفتن خاکستری در برابر جهان سبز آینده،
قابل تأمل ترین مسئله قرن حاضر به شمار می آید.در این میان توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و به تبع آن ساخت و ساز که جزو
صنایع بزرگ در استخدام نیروی انسانی )صدها هزار کارگران ساختمان و فنون مربوطه(، باعث از بین بردن زمینهای کشاورزی، فرسایش خاك و آلوده کننده
محیط زیست و به مخاطره انداختن سالمتی و بهداشت مردم است و بر بحران انرژی دامن می زند.

بحرانی که در اواسط دهه 5691 با افزایش میزان آلودگی
محیط زیست هشداری به جهانیان محسوب شد، سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست که از حامیان محیط زیست در جهان بودند گردید و مفهوم
گسترده ای تحت عنوان پایداری را پی گیری نمود.اصطالح پایداری )sustainable)برای نخستین بار در سال 5699 توسط کمیته جهانی گسترش محیط
زیست تحت عنوان )رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان( مطرح شد و هرروز بر ابعاد و دامنه
آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد .

در این جهان، معماران نیز همسو با سایر دست اندرکاران در پی یافتن راهکارهای
جدیدی برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی، کار، تفریح، استراحت و … همه و همه فعالیت هایی می باشند که در فضاهای
طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه ای بس
حساس در این خصوص بر عهده معماران می باشد.

کاربرد مفاهیم
پایداری و توسعه پایدار در معماری، مبحثی به نام »معماری پایدار« آغاز نموده اند که
مهترین سرفصلهایی آن با عنوان “معماری اکوـ تک”، “معماری و انرژی ـ معماری سبز” ایجاد می گردد. در طراحی هوشمند برای طراحی سبز و ساختمان
سبز مواردی چون : .5 سایت ، .2طراحی سیستم های هوشمند .3، فرآیند های ساخت و ساز ، .4 تعبیر و نگهداری ، .1 مدیریت اتالف
به صورت انلاین و آفلاین برگزار میگردد .

جهت ارتباط با ما
02188930943
09121154318
PHQ.ir

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com