مرور رده

بازرسی فنی

PHQ

بازرسی ماشین آلات راهسازی و معدنی و صدور گواهی سلامت

بازرسی بیل مکانیکی انواع بیلهاي مکانیکی: الف- بیل مکانیکی با جام معکوس به این بیل اسامی متعددی داده می شود از قبیل:کج بیل – بیل پشت خم وبیل کششی. این بیلها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند وبراي حفاري مناسبند.…
× به ما واتساپ whatsapp بفرستید