ایمنی و بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

۱- انواع جرثقیل
۲- واژه شناسی و اجزاي جرثقیلها
۳- دامنه و هدف بازرسی، استانداردها
۴- شرایط بازرس
۵- مركز ثقل و اهرم بندي
۶- نواحی مختلف باربرداري
۷- جدول بار و نحوه كار با آن
۸- بار خالص و بار ناخالص/ تعیین ظرفیت بوم وبازوي كمكی
۹- فواصل زمانی بازرسی
۱۰- بازرسی موارد عمومی
۱۱- بازرسی موارد ایمنی
۱۲- بازرسی اجزاي سازه اي
۱۳- بازرسی اجزاي مكانیزم بالابري
۱۴- بازرسی اجزاي مكانیكی و هیدرولیكی -۰۶آزمونهاي عملكردي
۱۵- طبقه بندي گروه و كلاس كاري
۱۶- نكات مهم در باربرداري
۱۷- آزمون هاي عملكردي
۱۸- آزمونهاي بار
۱۹- مدارک بازرسی، گزارش و گواهینامه

 

هر دوره به صورت جداگانه قابل دریافت میباشد

ایمنی بازرسی لیفتراک  600 هزارتومان

ایمنی بازرسی جرثقیل سقفی   600 هزارتومان

ایمنی بازرسی تاور کرین  600 هزارتومان

ایمنی بازرسی موبایل کرین 600 هزارتومان
راه های ارتباطی

09121154318

02188930943

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بدون پاسخ

توضیحات دوره

ایمنی بازرسی

© کپی رایت - بازرسی فنی و مشاوره مهندسی PHQ هیرسا کیفیت مجری بانک لیفتینگ LiftingBank.com