نوشته‌ها

دوره آموزشی باربرداری و بارگیری

دوره آموزشی باربرداری و بارگیری حمل و تخلیه سازه های فلزی توسط شرکت PHQ

 

سرفصل های دوره ی آموزشی :

1 – تعاریف و کلیات

2 – تنظیم بار و نحوه استقرار آن روی بارگیر

3 – وسایل و تجهیزات مهار بار

4 – استفاده از ابزار مهار بار

5 – مهار انواع بارها

چک لیست های کنترل بار :

بند

– عدم وجود ساييدگي و پارگي در محل سطوح سخت، زبر و پارگي
– عدم ايجاد ظاهر كركين در بندهاي بافته يا اليافي – عدم وجود خراشيدگي، فرسودگي، گرهخوردگي، خمشدگي، شكستگي،
خوردگي، پيچيدگي و كشيدگي در كليه انواع بندها – عدم وجود آسيبديدگي در اثر گرماي زياد – وجود كشش كافي در بندها – عدم ازدياد طول در بندها به دليل كشش بيش از حد – كنترل زاويه بسته شدن بندها – عدم وجود خمشدگي سيمبكسل در نزديكي بستها و رابطها – عدم تغيير در زواياي حلقههاي زنجير

باندلها

– عدم مشاهده حركت نسبت به وضعيت اوليه

چوبها، لوله ها و رلها

– كنترل بيرونزدگي مجاز چوبها و لولهها
– عدم لغزش و تغيير در وضعيت اوليه كالاها
– عدم حركت و جابجايي در رلهاي رديف پايين – كنترل چسبيدن رلهاي كاغذي به كنارههاي بارگير
– بررسي جابجايي قيدهاي كرادل نسبت به وضعيت اوليه
بار فله

– قائم بودن تيركهاي عمودي
– يكسان بودن ارتفاع نقاط مختلف بار

بارهاي متحرك

– عدم حركت افقي در بشكهها، قرقرهها، رلها و كلافها

 ماشين آلات

– صدمه نديدن لولههاي ترمز و ساير تجهيزات ماشينآلات توسط بندهايي
كه به محورها يا چرخهاي ماشين بسته شدهاند

 تجهيزات وسيله نقليه

– عدم مشاهده خميدگي در ريلهاي كناري
– جدا نشدن چفتها، قفلها و لولاها – عدم مشاهده خميدگي و انحراف در درها و محافظهاي كناري
– عدم مشاهده حركت پاندولي و انحراف غير مجاز در درها
– بازرسي كليه وسايل مهار و اتصالات بارگير

 

 جدا كننده ها

– بررسي پايداري آنها
– عدم مشاهده شكاف، شكستگي و لهيدگي در ضربهگيره• بارهاي متحرك
– عدم حركت افقي در بشكهها، قرقرهها، رلها و كلافها

 

 

بخشی از علائم و نشانه های بین المللی :

علائم بین المللی حمل کالا

دوره آموزشی باربرداری بارگیری حمل و تخلیه سازه های فلزی

علائم بین المللی حمل بار 2

دوره آموزشی باربرداری بارگیری حمل و تخلیه سازه های فلزی 2

علائم ونشانه های حمل بار بین المللی 33

دوره آموزشی باربرداری بارگیری حمل و تخلیه سازه های فلزی 3

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.